Organizační plánování s podporou CPM modernizující provozní a finanční plánování

Mnoho i velkých organizací stále provádí rozpočtování nebo prognózování převážně v desítkách excelových tabulek. Metodiky plánování nebývají standardizovanější, plány se sestavují typicky maximálně čtvrtletně a postrádají logické systematické vztahy mezi obchodními a provozními výhledy a plány a jejich finančními dopady. Také kvůli této závislosti na tabulkových procesorech se vyšší management často zaměřuje převážně jen na měsíční výkaz zisku a ztrát, plány ziskovosti a alokace nákladů po odděleních.

Fragmentované neintegrované plánování může vést ke ztrátě příležitostí, nadměrným nákladům a špatné spolupráci v rámci oddělení. V konečném důsledku mají lídři horší pozici pro přijímání zásadních obchodních rozhodnutí, pokud nemají úplná, přesná a včasná data.

Přinášíme inovativní metodiky a umožňujeme organizacím zavést moderní procesy FP&A. A nejen to. Naše řešení umožňují organizacím zavést inovativní možnosti plánování s využitím CPM a vytvářet hodnotu prostřednictvím výrazně efektivnějším vhledům do byznysu a mnohem lepší spolupráce.

Device

Celkově lze říci, že implementace OneStream CPM, zavedení procesů xP&A a digitalizace finančních a provozních plánů, nabízí organizační výhody, jako je lepší rozhodování, přesnost plánování, efektivnější procesy, zvýšená spolupráce, agilita, sledování výkonu, dodržování předpisů a datově orientovanou analytiku. Tyto výhody umožňují organizacím řídit obchodní růst, optimalizovat výkon a udržet si konkurenceschopnost v rychle se vyvíjejícím obchodním prostředí.

Naše nabídka plánovacích řešení

Klíčové vlastnosti

Dlouhodobé strategické plánování

umožňující vám sestavit strategické operační plány a směřování

Top-down nastavování cílů rozpočtování

usnadňují nastavení cílů obchodních jednotek či OpCo z plánů nejvyšší úrovně

Finanční plánování, rozpočtování & forecasting

zavádějící automatizaci, verzování, vhled do byznysu a přesnost

Klouzavé plánování

umožňující přechod na průběžné klouzavé plánování reflektující změny v okolnostech

Plánování hotovostních toků

modelování cash pohybů pro zajištění likvidity

Plánování prodejů & výnosů

sjednocující výhledy prodejů a související finační výkonnosti

Plánování CapEx & OpEx

umožňující vám plánovat různé typy výdajů a investic

Plánování lidských zdrojů

integrované detailní plánování ucelené HR agendy

Produktový costing & alokace nákladů

umožňující alokace přímých a nepřímých nákladů na bázi pravidel a kalkulací

Multi-currency varianční analýzy

aplikující různé FX typy pro srovnání scénářů "like-for-like"

... a mnoho dalších

Co je k dispozici Out-of-the Box

Často kladené otázky

Jaký přínos má pro naši organizaci přechod od současného "omezeného" plánování založeného na Excel tabulkách k vašim řešením?

Integrací finančních a provozních plánů do OneStream CPM organizace získají holistický pohled na svůj výkon a mohou činit informovanější rozhodnutí. Digitalizace plánů umožňuje přístup k datům v reálném čase, modelování scénářů a prediktivní analýzy, což umožňuje lepší vhled do finančních a provozních důsledků různých strategií a akcí. Tato vylepšená schopnost rozhodování může vést k lepším obchodním výsledkům a agilitě.

Jak nám můžete pomoci vyřešit problém, když různé týmy nespolupracují nebo mají různá data pro naše plánování?

S OneStream CPM se snažíme umožnit přesné plánování tím, že organizacím umožníme propojit finanční plány s operačními plány. Díky integraci finančních a provozních dat mohou organizace zajistit, aby jejich plány byly realistické, dosažitelné a konzistentní. Toto propojení pomáhá při identifikaci potenciálních mezer nebo oblastí zlepšení, optimalizaci alokace zdrojů a zlepšení přesnosti plánování. A co je nejdůležitější, naším cílem je propojit a přemostit vaše funkční týmy do efektivní spolupráce na jednom místě, abyste lépe porozuměli vzájemným závislostem. Absence silného integrovaného řešení vede k roztříštěnému procesu, kdy funkční týmy nespolupracují a vytváří nadměrná rizika pro celou organizaci.

Jak zjistím, zda jsou dílčí komponenty plánování vzájemně v souladu?

Kvalita plánů a přijatých rozhodnutí odráží způsob, jakým lidé spolupracují a jaké nástroje mají pro smysluplné propojují jejich vstupů. Umožňujeme spolupráci mezi různými týmy a odděleními zapojenými do plánování a analýzy. Naše řešení poskytují jednotnou platformu, kde mohou zúčastněné strany spolupracovat, sdílet informace a přispívat k procesu plánování. Funkce pro spolupráci, jako je komentování, přidělování úkolů a správa pracovních postupů (workflow), usnadňují lepší koordinaci a sladění, což vede k přesnějším a komplexnějším plánům.

I když bychom získali plánovací řešení a zimplementovali, jak můžeme usnadnit skutečné výkaznictví a řízení výkonu oproti plánům?

S OneStream CPM umožňujeme organizacím sledovat a vyhodnocovat výkon oproti jejich plánům v reálném čase. Díky integraci skutečných finančních a provozních dat mohou organizace porovnávat skutečné hodnoty s plánovanými cíli, identifikovat odchylky a rychle přijímat nápravná opatření. Toto vylepšené sledování výkonu pomáhá při identifikaci trendů, porozumění důvodu skutečného výkonu a podporuje kulturu odpovědnosti a neustálého zlepšování. Jde o unikátní schopnost platformy OneStream spravovat všechny základní procesy v rámci jediné aplikace. Většina zákazníků po celém světě využívá OneStream pro Close & Consolidation, Management Reporting, Plánování nebo průběžný Performance Management a porovnávání s různými plány.

Jaký je váš přístup k poskytování plánovacích řešení?

SIMPLEBEEZ má velmi zkušený tým se smíšenými dovednostmi v oblasti inovací a nastavování procesů FP&A do organizační kultury a současně poskytování moderních a intuitivních řešení CPM. Ty umožňují inovativní přístupy digitalizovat a zefektivňují celý proces. Každý projekt je týmovým úsilím spolu s vašimi lidmi a jsme odhodláni vám pomoci uspět.