Garbage in, garbage out ... na kvalitě dat záleží

S rostoucí složitostí organizace je potřeba zavést standardy, procesy a pravidla správy kmenových dat. Kmenová data jsou datové objekty nejnižší úrovně, kde jsou data zpracovávána, ukládána, reportována nebo analyzována v aplikacích. Obvykle se jedná o entity, obchodní jednotky, účtovou osnovu, KPI, poměrové ukazatele nebo doplňkový účet. V závislosti na procesech se datové modely pak rozšiřují o další dimenze, jako jsou pohyby, zdroje dat a vrstvy auditu, produkty, zákazníci, distribuční kanály nebo mnoho dalších provozních oblastí.

Device

Naše řešení poskytují nejlepší možnosti správy dat ve své třídě splňující vaše potřeby. Pokud organizace provozuje samostatná řešení správy kmenových dat, nad rámec financí, propojíme naše řešení s těmito nástroji nebo analyzujeme nejlepší tok těchto dat mezi aplikacemi.

Stručně řečeno, kritické výhody dobré správy a strategie pro správu finančních a nefinančních kmenových dat v rámci CPM zahrnují přesnost a konzistenci dat, integraci a interoperabilitu dat, soulad s firemními předpisy, lepší zabezpečení a soukromí dat, efektivitu, úspory nákladů a lepší rozhodování a řízení výkonu. Tyto výhody přispívají k organizační odolnosti, transparentnosti a schopnosti řídit udržitelný růst.

Co poskytujeme a dodáváme

Modelování master dat a design

definování atributů, hierarchií a vztahů prvků kmenových dat pro podporu efektivního reportingu, analýzy a rozhodování

Datová integrace a transformace

umožňujeme integrovat a transformovat finanční a nefinanční kmenová data z různých zdrojů do jednotných a konzistentních formátů

Datová migrace a transfery

nabízíme strategie, nástroje a odborné znalosti pro migraci dat pro zajištění jejich hladkého průběhu a minimálního narušení provozních aktivit

Poradenství ohledně master data managementu

protože kvalita modelů kmenových dat a základní strategie finančního a nefinančního výkaznictví je zásadní

Strategie master dat CPM vs. ERP

tvoříme strategie toku kmenových dat a jejich správy v rámci klíčových podnikových aplikacích a nástrojích

Realizace datových integrací

usnadňujeme bezproblémový tok dat, zlepšuje jejich integritu a umožňuje komplexní vytváření reportingu a analýz

Jsme tu, abychom vám pomohli

Naplánujte si bezplatný hovor s naším konzultantem

Vaše benefity

Přesnost a konzistence dat

Dobrá správa zajišťuje, že finanční a nefinanční kmenová data jsou přesná, úplná a konzistentní napříč všemi CPM a dalšími základními podnikovými systémy, jako je ERP, CRM, HRM a další. To zvyšuje spolehlivost finančních a nefinančních výkazů, analýz a rozhodovacích procesů, snižuje chyby a zmírňuje rizika spojená s nesprávnými nebo nekonzistentními údaji.

Datová integrace a interoperabilita

Efektivní řízení a strategie kolem klíčových dat umožňují integraci a interoperabilitu finančních a nefinančních kmenových dat napříč různými CPM a dalšími systémy a procesy. To usnadňuje bezproblémový tok dat, zlepšuje integritu dat a umožňuje komplexní reportování a analýzu, což vede k lepším náhledům a rozhodování.

Regulatorika a compliance

Řádné řízení zajišťuje soulad s regulačními požadavky na finanční a nefinanční výkaznictví. Pomáhá organizacím plnit stále se vyvíjející standardy a směrnice týkající se finančních informací, reportingu udržitelnosti a dalších nefinančních informací. To snižuje riziko sankcí, poškození pověsti a právní odpovědnosti.

Lepší zabezpečení dat a soukromí

Opatření správy a řízení podporují zabezpečení a soukromí dat zavedením kontrol a protokolů pro přístup k datům, jejich ukládání a sdílení. Zajišťuje ochranu citlivých finančních a nefinančních informací před neoprávněným přístupem, porušením nebo zneužitím. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, jako je GDPR nebo CCPA, je také usnadněno řádnou správou.

Efektivita a úspora nákladů

Dobrá správa zefektivňuje procesy správy dat a snižuje duplicitu a redundanci. Eliminuje manuální nebo ad hoc sběr dat a úsilí o validaci, což vede ke zvýšení provozní efektivity a úspoře nákladů. Automatizované workflow a nástroje pro správu dat optimalizují jejich kvalitu a konzistenci a snižují čas a zdroje potřebné pro jejich správu.

Rozhodování a řízení výkonnosti

Efektivní správa a strategie týkající se finančních a nefinančních kmenových dat umožňují organizacím činit informovanější rozhodnutí založená na datech. Se spolehlivými a integrovanými daty získávají organizace komplexní pohled na svou finanční a nefinanční výkonnost, což umožňuje efektivní řízení výkonnosti a strategické plánování.

Nejnovější příspěvky