xP&A. Skutečná revoluce v plánování je zde.

Přesun plánovacího procesu z Excel spreadsheetů nebo rozšíření finančního plánování o provozní plánování je zásadní pro správnou orientaci v podnikání a agilitu. Propojujeme dlouhodobé strategické plánování s finančním, obchodním a provozním plánováním. Získáte jistotu při přechodu k efektivnějšímu rozpočtování, přehodnocení prognóz nebo přechodu na rozšířené organizační plánování.

Device

„Linie“ mezi provozními a finančními plány již neexistují. Stávají se plně integrovanými.

Finance musí sloužit jako navigující business partner a řídit soulad výrobních, prodejních, marketingových a dalších provozních plánů do kompletních organizačních plánů. xP&A je tedy technologicky umožněná cesta, jak dynamicky plánovat celý hodnotový řetězec.

xP&A rozšiřuje tradiční funkci FP&A začleněním dat z různých oddělení a systémů mimo oblast financí, jako je prodej, marketing, provoz a lidské zdroje.

Primárním cílem xP&A je poskytovat komplexní pohledy a umožnit organizacím činit rozhodnutí na základě dat využitím širšího spektra informací. Díky integraci a analýze dat z více zdrojů umožňuje xP&A přesnější a holistický pohled na výkonnost organizace, usnadňuje lepší prognózy a plánování scénářů a podporuje strategické rozhodovací procesy.

Naše služby finančního plánování a xP&A pokrývají poradenství a řešení v plném rozsahu: dlouhodobé strategické plánování, rozpočtování, speciální plánování jako je plánování kapitálu, lidských zdrojů, prodeje, provozních nákladů, investic nebo cash flow. Umožňujeme také forecasting nebo modelování What If. xP&A neboli Extended Planning & Analysis je dalším krokem pro finanční týmy k vedení plánování v celé organizaci, daleko za hranicemi čistě financí.

Integrované Provozní & Finanční Plánování

Poskytování agilního a automatizovaného plného celoorganizačního plánování propojující plánovače a osoby s rozhodovací pravomocí do jediného zdroje různého plánování

Propojte Plánování s Výkonnostním Reportingem & Konsolidací

Nabídka platformy OneStream CPM skutečně sjednocující procesy plánování, výkaznictví nebo konsolidace v jediném softwaru a propojující vaše funkční týmy

Inovativní Operativní Modely pro Plánování

Představujeme inovativní rozšířené modely plánování a pomáháme při zavádění moderních postupů xP&A pro zajištění přesnosti a hodnoty

Co poskytujeme a dodáváme

Přínos prostřednictvím rozšířeného organizačního plánování

propojení finančních a provozních procesů do inovativních plánovacích řešení vytvářejících strategickou hodnotu

Schopnost plánovat a měřit velký objem provozních dat

jako jsou tržby / COGS podle distribučních kanálů, produktových řad, produktů či SKU ve větším datovém měřítku

Výkonné a intuitivní nástroje plánování s podporou ML a AI

vč. dlouhodobé plánování, rozpočtování, speciálního plánování, simulací, klouzavého forecastingu nebo strojového učení

Rozšíření plánování o konsolidační pravidla

umožňující konsolidační, konverzní a eliminační pravidla a kalkulace pro různé scénáře plánování

Modely alokací přímých či nepřímých nákladů

poskytující spolehlivé informace o tom, jak náklady přispívají k výkonnosti

Plánování sjednocené s finančním a ESG výkaznictvím na jednom místě

nahrazující starší či fragmentované systémy moderní jednotnou platformou pro kompletní CPM procesy

Jsme tu, abychom vám pomohli

Naplánujte si bezplatný hovor s naším konzultantem

Vaše benefity

Nahraďte odtržené různé plány

Změňte předpoklady v oblasti prodeje, HR nebo výroby a dynamicky porozumějte jejich finančnímu dopadu v reálném čase. Problém neprovázanosti a odříznutí provozních a finančních plánů spočívá v potenciálu neefektivnosti, chybné komunikace a promarněných příležitostí, které mohou nastat, když jsou tyto dva klíčové aspekty organizačního plánování nepropojeny. K překonání tohoto problému by podniky měly usilovat o účinnou koordinaci a integraci mezi těmito procesy plánování, aby byl zajištěn holistický a koherentní přístup k řízení jejich operací a financí.

Zlepšení rozhodování

Když jsou finanční a provozní plány provázány, mají osoby s rozhodovací pravomocí holistický pohled na cíle, zdroje a limitace organizace. Toto komplexní porozumění umožňuje informovanější a efektivnější rozhodování, protože finanční i provozní důsledky lze posuzovat současně. Usnadňuje hodnocení různých možností, kompromisů a potenciálních rizik, což vede k lepším strategickým volbám a alokaci zdrojů.

Získejte agilitu a adaptabilitu

Integrované finanční a provozní plány umožňují organizacím rychle a efektivně reagovat na měnící se tržní podmínky, požadavky zákazníků nebo vnitřní dynamiku. Sladěním těchto plánů mohou podniky včas identifikovat potenciální rizika a příležitosti, podle toho upravit své strategie a alokovat zdroje do nejkritičtějších oblastí. Tato agilita pomáhá organizacím udržet si konkurenceschopnost a úspěšněji se přizpůsobovat vyvíjejícím se okolnostem.

Jediný zdroj pravdy

Získání skutečně jednotné platformy přesouváním plánování, reportingu nebo konsolidace do jediné aplikace vám poskytne konkurenční výhodu. Propojení finančních a provozních plánů podporuje lepší spolupráci a komunikaci mezi různými odděleními a týmy v rámci organizace. Sladí cíle, podporuje sdílené porozumění a podporuje koordinaci mezi tými. Tato integrace odbourává izolovanost, usnadňuje sdílení informací a zlepšuje celkovou organizační soudržnost.

Získejte důvěru

Sladění finančních a provozních plánů zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost a vytváří důvěru u zúčastněných stran jako jsou investoři, věřitelé a členové představenstva. Ukazuje se pak, že organizace jasně rozumí svým finančním faktorům, provozním schopnostem a schopnosti efektivně provádět své strategie.

Nejnovější příspěvky