Zaangažujte nás jako strategického výkonného partnera pro úspěšnou realizaci transformačních programů

Změny ve finančním provozním modelu, procesech nebo digitalizaci jsou vždy disrupcí. K dosažení požadovaných cílů to vyžaduje dočasné specializované transformační dovednosti a know-how, vedení, apolitický nezaujatý pohled, zaměření na hodnotu a zkušenosti zvenčí. Naši odborníci vás plně podpoří v době změn a digitalizace prostřednictvím inovativních metod, dodatečné výkonné kapacity a maximalizaci přínosů.

Působíme jako interim exekutivní experti pro větší projekty transformace financí, což přináší výhody jako je objektivní perspektiva a zkušenosti, inovace, specializované odborné znalosti, vedení a řízení zainteresovaných stran, urychlování realizací projektů, řízení změn a jejich přijetí, přenos znalostí na interní tým a budování jejich schopností. Zvyšujeme úspěšnost a efektivitu iniciativ finanční transformace, čímž podporujeme pozitivní organizační výsledky a důraz na realizaci hodnoty.

Device

V rámci našich poradenských služeb vám naši odborníci pomohou nastavit plán transformace. Apoliticky, z holistického pohledu, identifikujeme mezery (ať už se jedná o lidi, procesy nebo technologie), příležitosti a způsoby, jak je zacelit v požadovaném časovém horizontu.

Abychom urychlili projekt a ochránili vaše investice, nasadíme dočasný seniorní tým ochotný si reálně vyhrnout rukávy a ve spolupráci s vašimi lidmi projekt odpracovat a exekutivně vést, pod vaším strategickým vedením a sponzoringem.

Nabízíme požadovanou metodologii a kompetenci, kapacitu a zkušenost prostřednictvím našich interim transformačních týmů, kteří vás provedou změnou. Pravidlo je jednoduché. Uspěch vždy stojí a padá na realizaci a řízení změn!

STRATEGIZOVAT

Zaměření na poskytování výkonného strategického vedení pro transformaci financí, pomoc finančním ředitelům při řízení změn v oblasti lidských, procesních a technologických inovací v rovnováze

POSILOVAT

Posílení finančních ředitelů optimalizací finančních procesů a využitím řešení CPM nové generace. Ty poskytují inovace v oblasti finanční závěrky, konsolidací, plánování, výkaznictví či ESG reportingu.

ZLEPŠOVAT & PODPOROVAT

Vylepšování a podpora infrastruktury, správy dat a integrací, které umožní finančním ředitelům získávat komplexnější a přesnější vhled do finanční výkonnosti

Co poskytujeme či dodáváme

Fit-gap analýza & projektová roadmapa

poskytování holistické analýzy nedostatků, cílů a plánu transformace a sbližování zúčastněných stran

Cílový provozní model financí

který vám pomůže definovat budoucí provozní finanční modely za účelem strategizace transformačních změn

CPM vs. ERP poradenství

poskytování poradenství v oblasti podnikové aplikační infrastruktury, procesních toků a navrhování nejlepších technologií

Interim exekutiva transformačních změn

nasazení interim cross-funkčních týmů, aby si vyhrnuly rukávy a provedly a podpořily změnu

Zjednodušení vašich klíčových aplikací

sjednocení a zjednodušení klíčových firemních řešení pro řízení výkonnosti skupiny

Maximalizace návratnosti a přidané hodnoty projektu

fungujeme jako expertní nezaujatí interim leadeři, kteří vám pomohou dosáhnout výsledků a zvýšit hodnotu

Jsme tu, abychom vám pomohli

Potřebujete zapojit interim externí odborníky, aby odřídili, odpracovali a zrealizovali inovace finančních procesů a technologií?

Vaše benefity

Objektivní perspektiva a zkušenost

Přinášíme objektivní pohled a bohaté zkušenosti s vedením podobných iniciativ finanční transformace v různých organizacích. Nabízíme čerstvé poznatky a transformační přístupy, apolitické postavení a osvědčené postupy, které mohou efektivně změnit váš status quo a podpořit inovativní řešení. Naše zkušenosti nám umožňují navigovat vás složitostmi, předvídat výzvy a efektivně implementovat inovativní osvědčené strategie.

Interně chybějící specializovaná odbornost

Přinášíme do vašeho prostředí náš leadership a specializované odborné znalosti v oblasti transformace financí, řízení změn a zlepšování procesů. Naše odborné znalosti nám umožňují navrhnout a realizovat komplexní plány transformace, které zajistí, že projekt bude v souladu se strategickými cíli organizace a specifickými potřebami odvětví. Naše zapojení znamená, že budeme chránit a propojovat zainteresované strany a zájmy sponzorů a snižovat rizika vyplývající z vnitřních rezistencí, zaujatých názorů, politikaření, konfliktních zájmů nebo nedostatku požadovaných kompetencí a kapacit.

Vedení a řízení stakeholderů

Spuštění transformace pouze interně nemusí být v mnoha případech ani možné. Zapojení našich externích exekutivních manažerů přináší do projektu finanční transformace silné vedoucí schopnosti a objektivitu. Vynikáme ve schopnosti vést multi-funkční týmy, propojovat IT, finance a provoz, řídit zainteresované strany na různých úrovních a podporovat soulad napříč organizací. Významně přispíváme a usnadňujeme efektivní komunikaci, spolupráci a rozhodování, zajišťujeme hladký průběh projektu a eliminace rezistencí a problémů. Požádejte naše spokojené zákazníky o reference.

Zrychlená realizace projektu

Naše inovativní metodiky a odborné znalosti nám umožňují zavádět efektivní řízení projektů, stanovovat jasné časové osy a milníky a efektivně zmírňovat rizika. Zaměřujeme se na odborné směrování a realizaci finančních inovací a usilujeme o maximální realizaci hodnoty. Dokážeme projít výzvami a usilujeme o včasné dokončení projektu, čímž se zkrátí doba potřebná k realizaci hodnoty pro organizaci.

Řízení změn a adaptace

Specializujeme se na realizaci změn v oblasti podnikových financí protože inovace a změna je přirozenou součástí naší každodenní činnosti. Mnohokrát jsme vyvinuli strategie řízení změn, zapojili klíčové zainteresované strany a vytvořili kulturu adaptace inovací a neustálého zlepšování prostřednictvím know-how, spolupráce, vedení a přirozených vztahů a vlivu v organizaci. To vede k minimalizaci odporu a maximalizaci uživatelského přijetí.

Nejnovější příspěvky