(CZ) CPM vs. ERP – Rychlý průvodce transformací financí

Stejně jako vše kolem nás, i oblast řízení podnikového výkonu (CPM) prošla za poslední dobu klíčovými změnami. Mnozí z vás si pamatují na konsolidaci menších specializovaných dodavatelů před téměř 15 lety, kdy např. OutlookSoft, Cartesis, Hyperion, Cognos a TM1 pohltili giganti jako SAP, Oracle a IBM.

Od té doby se v důsledku zvyšující se poptávky po finančních transformacích (procesní i tažené CPM technologiemi) objevilo mnoho nových hráčů na trhu CPM, ruku v ruce se stále větším počtem organizací, které si uvědomují potřebu takových řešení. 

Globální technologičtí giganti se nyní zaměřují na mnoho business oblastí a služeb, kde CPM řešení jsou jen jedním z mnoha a kde přispívají pouze dílčím procentem do celkových výnosů.

Není proto překvapením, že existuje přirozený tlak ze strany těchto globálních dodavatelů směrem k organizacím na směrování investic do plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení lidského kapitálu (HCM), řízení vztahů se zákazníky (CRM) a/nebo příležitostem dodavatelského řetězce, s cílem zvýšit výnosy a především zajištění těchto velkých a mnohdy nákladných dealů. S tím se ale pojí několik problémů, hlavně na straně zákazníka. Někdy tento přístup rozmělňuje hodnotu CPM, což rozhodně není ideální.

Snížení důrazu na CPM brzdí finanční transformaci

Snížení důrazu na CPM může vyvolávat několik vedlejších negativních důsledků. Konkrétně se ukázalo, že se zhroutily pro „normálního CFO či řeněme smrtelníka“ čáry mezi ERP a CPM v důsledku snahy o vytvoření dojmu, že ERP umí vše. Postupně se vytvořil dojem, že CPM a ERP jsou stejné či jednoduše zaměnitelné, že ERP umí perfektně a škálovatelně konsolidovat, restatovat či flexibilně plánovat, a současně v nich zvládnete transakčně řídit skladové hospodářství či řidit dodavatelský řetězec.

Za svoji kariéru jsem se sám setkal z mnoha lidmi z oblasti ERP, kteří jsou schopni ve fázích RFI / RFP zveličit možnosti a hodnotu ERP, právě v oblastech typicky zaměřených na CPM. A často se to daří, protože mnoho CFO či CIO ze strany potenciálních klientů toto nedokáže dobře rozporovat či jasně pochopit či pojmenovat. CFO jako klíčový člověk, který rozhoduje či spolurozhoduje o velkých celopodnikových investicích do infrastruktury, se tak dostává pod těžký lobbing a tlak a, mluvím-li z vlastní zkušenosti, přestává často reálně mít vliv na přerozdělení investic v organizaci. Ty pak plynou do dlouhodobé nejisté výměny páteřních ERP a podobných transakčních systémů, na úkor rychlé transformace financí s cílem výrazného a rychlého zlepšení plánování a řízení výkonnosti či zajištění compliance směrem k bankám, auditorům či investorům.

Zde je několik způsobů, jak snížení důrazu na CPM ovlivňuje finanční týmy:

 • Netechnické finanční týmy a často ani IT nechápe klíčové rozdíly mezi řešeními ERP a CPM.
 • Investice do ERP mohou být upřednostněny před CPM, čímž se organizace vydávají na dlouholetou nekonečnou cestu, která navíc nepřináší rychlý benefit pro samotné vedení společnosti a často ztrácí interně podporu.
 • V důsledku toho, Finance jsou dotlačeny do toho buď řídit firemní finance v Excelu nebo pod taktovkou „low-cost či lower priority“ bez jasné vize investují do jednoduchých procesně fragmentovaných CPM nástrojů. Výsledkem pak může být frustrace financí a nechuť přejít z reaktivní do proaktivní role směrem k řízení výkonnosti celé organizace. Fragmentace CPM procesů, kdy každý proces má jiné IT řešení nebo Excel je nejen v ČR poměrně častá firemní realita

Pochopení rozdílů mezi ERP a CPM je základ. Ambice CFO k řízení technologické inovace pak předpoklad

Aby se CFO stal silnějším katalyzátorem finančních transformací, musí pochopit klíčové rozdíly mezi ERP a CPM. A pro organizace, které se připravují na vyhodnocení nového softwaru pro transformaci financí, je porozumění ERP a CPM obzvláště důležité. Pojďme si zhrnout základní fakta.

ERP systémy řídí transakční operativu organizace

K ‚zajištění chodu‘ organizace se nejlépe používají transakční systémy, jako je ERP. V komplexní organizaci může být přítomen libovolný počet těchto systémů a mohou pocházet od více dodavatelů. Zda existuje jeden „globální template“ napříč skupinou, nebo nespočet ERP různých dodavatelů či generací, to se liší případ od případu.

Dnes je ERP obecně označován jako kategorie softwaru pro řízení podniku – a obvykle sada integrovaných aplikací či řekněme „modulů“ –, kterou může organizace používat ke shromažďování, ukládání, správě a interpretaci dat z mnoha obchodních či adminstrativních aktivit.

Zde je několik příkladů aktivit, které ERP systémy pomáhají automatizovat a sledovat:

 • Výroba
 • Řízení dodavatelského řetězce
 • Projektový management
 • Zpracování objednávek a dodavatelkých faktur
 • Finance a účetnictví (např. hlavní kniha, dlouhodobý majetek, závazky, pohledávky, správa hotovosti)

CPM systémy řídí výkonnost organizace a zajišťují compliance

Řešení CPM nebo EPM (viz obrázek 1 níže) je management aplikační vrstvou nad všemi transakčními systémy. Software CPM poskytuje úroveň agility a relevantnosti pro exekutivní management, které jsou stále více kritické pro každou organizaci, která chce úspěšně zvládat složitosti růstu a změn. Nejmodernější CPM jsou tak flexibilní, že dokáží spolehlivě fungovat i přesto, když dochází k průběžnému upgradu či změně na dilčím ERP. A během přechodného období to lze provést bez narušení kritických procesů řízení, jako je plánování a výkaznictví.

Obrázek 1 – CPM vs. ERP

Systémy CPM v podstatě monitorují výkon v celém podniku (měsíčně, týdně, ale i denně) a transformují jej do finančních a nefinančních dat v kontextu kritickém pro rozhodování. Cílem je zlepšení výkonu podniku, zajištění compliance a umožnění rychlých a správných rozhodování managementu.

Systém CPM integruje a analyzuje data z mnoha zdrojů jako jsou ERP, CRM, spreadsheety, SQL databáze, datové sklady či webové stránky. Tato data a jejich detail může být navíc flexibilně měněn v souvislosti se změnami v jiných firemních aplikacích či ve vazbě na kvalitu zdrojových dat či riziko.

Zde je několik klíčových procesů podporovaných CPM:

 • Strategické plánování a dlouhodobé plánování
 • Rozpočtování, plánování a prognózování
 • Celopodnikové komplexní finanční a operativní plánování
 • Analýza a modelování scénářů
 • Finanční závěrka a konsolidace
 • Řízení ziskovosti
 • Daňové výkaznictví či regulatorní reporting
 • Statutární a manažerské výkaznictví
 • ESG reporting a konverzní kalkulace

CPM aneb jak dostat rychle M&A activity a akvizice pod kontrolu

Stále více středních a velkých organizací roste akviziční cestou. Zde se dotýkáme jednoho z mnoha často opomíjených momentů, kdy prostřednictvím CPM řešení dokážete velmi snadno realizovat hodotu. Začlenění nových společností do skupiny po akvizici resp. jejich integrace bývá velmi riziková a rychlý vhled do jejich výkonnosti je kritický.

Integrace nebo konsolidace systémů na transakční vrstvě ERP by trvala měsíce nebo dokonce roky, nemluvě o tom, že by to způsobilo velké narušení každodenních obchodních operací a často k tomu ani není apetit. Ve srovnání s tím může integrace akvírované společnosti do CPM jako je OneStream trvat jen několik hodin až několik dní v závislosti na velikosti společnosti a kvalitě spolupráce mezi týmy.

Proč jsme implementačním partnerem OneStream CPM a v čem je řešení unikátní?

Naším posláním v SIMPLEBEEZ je pomoci organizacím zrealizovat či akcelerovat finanční transformace. Zavádíme nové kompetence, znalosti, metodiky, procesy a implementujeme nejmodernější CPM řešení OneStream jako technologický katalyzátor změn. Ultimátním cílem je posílit roli CFO a finančních týmů v organizaci a umožnit organizaci lépe řídit výkonnost organizace a zajistit compliance.

OneStream vstoupil na trh CPM, aby nabídl něco úplně jiného než fragmentované CPM lokálních či globálních vendorů. Nabídnout něco lepšího, jedinou jednotnou platformu, která spojí všechny klíčové procesy CPM a analýzy na jednom místě (viz obrázek 2 níže).

Síla platformy OneStream posouvá organizace na zcela novou úroveň CPM, kde organizace může v jedné CPM aplikaci zajistit jak nutnou stránku compliance (tedy konsolidaci, daňový, ESG či regulatorní reporting), tak plánování či simulace až po denní sledování klíčových provozních KPI či cash flow napříč holdingem. A činit tak průběžné operativní rozhodování úplně jinou rychlostí.

S OneStream CPM nejsou nutné vícenásobné integrace až ke zdrojovým systémům pro naplnění každého procesu CPM. Místo toho intuitivní workflow zajišťuje, že data jsou načtena z ERP nebo importována pouze jednou a poté jsou okamžitě dostupná v jakémkoli požadovaném procesu, jako je plánování či finanční konsolidace.

Obrázek 2: Inteligentní finanční platforma OneStream

Díky schopnosti OneStream CPM flexibilně využívat základní komponenty dimenzionality, tzv. Extensible Dimensionality, lze nyní různé hierarchie / datové struktury – které dříve často vedly k samostatným instancím CPM – umístit na jedinou platformu. V praxi to pak znamená, (viz obrázek 3 níže) že vaše finanční konsolidace ve Scénáři ACTUAL či RESTATED se řídí legální či geografickou hiearchií Entit na měsíční bázi, kdežto pod Scénářem ACTUAL v jiném „extended“ modelu sledujete denně profitabilitu produktů ve struktuře po kanálech, segmentech, klientech až po SKU, tedy ve velkých objemech dat. Pod Scénářem FCST4 pak stavíte konsolidovaný rolling forecast, který celá firma staví na bázi Cost Center či Profit Center, které pod tímto Scénářem figurují jako Entity s vlastním plánovacím Workflow.

Obrázek 3: „Extensible dimensionality“ v praxi

To je důvod, proč se více než 1.100 organizací rozhodlo přejít z několika starších produktů CPM či Excel spreadsheetů na platformu OneStream.

Tyto organizace dosáhly mnoha výhod. Zde je jen několik z nich:

 • Eliminovaly riziko a složitost integrace dat, ověřování a sladění mezi více produkty, aplikacemi nebo moduly.
 • Transformovaly finance a umožnily přeorientaci Financí od správce k analýze přidané hodnoty.
 • Dosáhly inovací ve výrazně kratší době než bývá u ERP
 • Zjednodušily klíčovou aplikační infrastrukturu a posunuly vlastnictví blíže k Financním a byznysu.
 • Zpřesnily plánování a dosáhly reálných úspor
 • Postavily silný konsolidační a compliance pilíř vůči auditorům, investorům, bankám či regulátorům

To jsou cíle konzistentní s naší misí, tedy poskytovat jednodušší, chytřejší a smysluplnější řešení v oblasti CPM.

Závěr

Pokud jde o CPM vs. ERP, vzdání se CPM na úkor ERP investic není skvělým krokem pro žádnou střední až velkou organizaci. Řídit komplexní organizaci prostřednictvím nespočet Excelů je neudržitelné a stojí mnoho peněz. Řešení CPM je pro takové organizace zásadní investicí – takovou, která zajišťuje to, že organizace v principu má efektivní manažerskou procesní a aplikační vrstvu. Řešení CPM poskytují klíčové informace a reporty týkající se nejen výkonnosti podniku, ale také toho, jak efektivně řídit a přijímat správná rozhodnutí. Současně jsou pilířem v zajištění compliance a souladu s regulacemi jak v oblasti finančního či nastupujícího ESG reportingu.

Jinými slovy, CPM doplňuje a integruje se s transakčními systémy, jako jsou ERP, které jsou klíčové pro zajištění provozního chodu organizace. Skutečná finanční transformace se pak opírá o spolupráci systémů CPM a ERP. Mým doporučením mnohdy stále zůstává prioritizovat CPM, už kvůli výrazně rychlejšímu dodání, a případné pozdější dlouhodobé ERP inovace již dělat pod jasnou strategií a frameworkem, který diktuje CPM vrstva. Takto totiž management řídí, plánuje a analyzuje byznys.